New
Best Seller

คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน

คุณสมบัติสินค้า:

รู้หลักการวางรากฐานให้ธุรกิจ สู่การเชื่อมโยงความรู้ ด้วยหลักการบริหาร TQM และ วิถีพุทธ

หมวดหมู่ : หนังสือ

Share

ผลกระทบจากโรคระบาด ส่งผลให้มีการประกาศปิดประเทศและล็อกดาวน์นานนับเดือน ลามกระทบหนักสู่ภาคธุรกิจน้อยใหญ่ เรียกได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ต่างเจ็บตัว สาหัสกันทั่วหน้า ตั้งแต่ระดับบุคคล (ลูกจ้างองค์กร) สู่ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างชนิดที่ปัจจุบันยังมองไม่เห็นทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลย
 
ในสถานการณ์เช่นนี้ ตัวชี้วัดการอยู่รอดของภาคธุรกิจ วัดได้จากศักยภาพในความแข็งแกร่งและการอยู่รอดของธุรกิจนั้น เป็นสิ่งที่ชี้ชัดได้ว่า ศักยภาพในการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์เป็นเช่นใด องค์กรที่มีการเตรียมพร้อมที่ดีก็จะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้ไม่ยากจนเกินไปนัก
 
องค์กรที่มีการวางแผนที่ดี เพราะมีหลักในการบริหารธุรกิจและบริหารงานบุคคลได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักการในทุก ๆ มิติ จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและคลื่นธุรกิจที่ถาโถมไปได้ ในทางกลับกัน องค์กรที่ดำรงอยู่อย่างไร้หลักการ ครั้นเมื่อเกิดปัญหา ย่อมไม่อาจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้นานนัก จึงเกิดการล้มหายตายจากไปได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ยังไม่นับรวมกระแสการแทนที่จากคลื่นเทคโนโลยี ที่เรียกว่า Digital Disruption ที่พร้อมจะมาแทนธุรกิจเดิม ตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีแนวโน้มมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมา
 
ถึงเวลาแล้ว ที่ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักบริหาร จะหันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และหลักการของการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน เพราะการบริหารธุรกิจมีมากกว่าแค่เรื่องการขายและการตลาดเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของธุรกิจนั้น ๆ
 
“คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน” หนังสือที่รวบรวมและถอดบทเรียนจากการที่ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจมากว่า 10 ปี สู่สูตรลับการบริหารและการจัดการด้วย หลักธรรมโยนิโสมนสิการ คือ คิดอย่างถูกวิธี คิดถูกทาง คิดอย่างมีเหตุผล คิดให้เกิดผล เหตุที่ควรใช้แนวคิดของหลักธรรมโยนิโสมนสิการ เพราะเป็นหลักความจริง ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นหนทางแห่งความสำเร็จ มีระเบียบวิธีคิด (Thinking Methodology) และระบบ “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)” ที่นำไปปฏิบัติได้จริง เขียนโดย อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่พร้อมจะแบ่งปัน เพื่อให้นักธุรกิจน้อยใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ หลักการที่เป็นสากล ในการคิดวางแผนและปฏิบัติสู่การสร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง เพื่อเป็นดั่งภูมิคุ้มกันภัย ปกป้องธุรกิจให้มีเกราะกำบัง มีตัวชี้วัดทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
หากมองวิกฤติในครั้งนี้ในแง่ดี เราก็ถือว่าโชคดีมาก ที่สามารถนำหลักการต่าง ๆ มาเป็นเครื่องเตือนภัยและกลับมาเรียนรู้หลักการบริหาร หลักคิด สู่หลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังคำที่ว่า หากมีหลักคิดที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ดี และผลลัพธ์ที่ดีย่อมตามมาอย่างแน่นอน หรือในทางพระพุทธศาสนามีคำกล่าวว่า เมื่อสร้างเหตุที่ดี ผลย่อมดีตาม เช่นนั้นเอง
 
 
ExclusiveInterview

 


 

  

  

 

 

 

1.ถ่ายทอดโดย อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ผู้เป็นปรึกษาธุรกิจมานานกว่า 10 ปี ผู้เห็นปัญหาและคลุกคลีกับการทำงานกับผู้ประกอบการทุกระดับ ผู้เห็นจุดบอดและข้อผิดพลาดของระบบการบริหารงาน และแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ตกผลึกมาสู่หนังสือที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่นักธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับ

2. อ.วีรปรัชญ์ ได้นำหลักการบริหารในแบบสากล อาทิ TQM / PCDA /Balanced corecard และหลักคิดพร้อมหลักปฎิบัติตามแนววิถีพุทธ มาใช้เป็นหลักในการบริหารเพื่อให้เห็นว่าระบบระเบียบวิธีคิดสู่การลงมือทำนั้น แท้จริงแล้วเป็นธรรมะใกล้ตัว ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าจะลงมือทำ

3. การตกผลึกของ อ.วีรปรัชญ์ นั้น พบว่านักธุรกิจหรือผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จสามารถนำองค์กรอยู่รอดแม้นจะมีคลื่นวิกฤติหนักหนาสาหัสเพียงใด นั่นเพราะมีวิธีคิดที่ดี เข้าใจการเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล อันนำไปสู่การวางแผนที่ดี และการลงมือปฏิบัติที่ดีเช่นกัน

4. องค์กรที่มีผลลัพธ์ในการทำงานที่ดี ล้วนเกิดจากพื้นฐานที่ดี คือ พนักงาน คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความสุขในการทำงาน

5. จากการทำงานด้านที่ปรึกษามากว่า 10 ปี ทำให้พบว่า การบริหารเชิงพุทธ เป็นศาสตร์แห่งการบริหารที่มีความยั่งยืน หลุดพ้นจากปัญหา คิดเชิงกระบวนการมีเหตุมีผล สอดคล้องกับหลักสมัยใหม่ การนำหลักการบริหารแนวพุทธมาปรับใช้จะทำให้องค์กรมีความยั่งยืน สังคมเป็นสุข

6. บริษัทหรือองค์กรที่พบปัญหาเป็นส่วนใหญ่ มาจากสาเหตุ ขาดการวางแผนการทำผังธุรกิจ การตอบสนองต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการเชิงระบบ และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

7. ผู้บริหารธุรกิจควรจะต้องมีความคิดอย่างถูกวิธี มีความคิดเชิงระบบ วิเคราะห์เชิงกระบวนการ ในการวางพื้นฐานให้บริษัทเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ

8. ความยั่งยืนของธุรกิจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากผู้นำ คิดและชี้นำอย่างถูกวิธี มีกระบวนการพนักงานคิดและทำอย่างมีเหตุผล มุ่งสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

 

 คุณค่าที่ผู้อ่านหรือผู้เข้าอบรมหลักสูตรคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนสามารถนำไปปฏิบัติ

 

  • ผู้นำหรือนักบริหารจะได้รับความรู้และหลักคิด สู่การนำองค์กรอย่างถูกวิธี
  • ผู้นำหรือนักบริหารจะมีความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจด้วยหลักการ TQM
  • เรียนรู้เครื่องมือการจัดการที่เหมาะสม เข้าใจกระบวนการของเครื่องมือ มีแบบฟอร์ม มีตัวอย่างการใช้และกรณีศึกษาให้เรียนรู้
  • ผู้นำหรือนักบริหาร สามารถเรียนรู้การบริหารธุรกิจให้มีความยั่งยืน
  • ผู้นำหรือนักบริหารสามารถบริหารธุรกิจให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
  • สามารถวินิจฉัยองค์กรได้ รู้ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง และเห็นแนวทางแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน
  • ผู้นำหรือนักบริหารมีความเข้าใจว่าการบริหารธุรกิจต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
  • การบริหารธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ลูกค้าจะมีความพึงพอใจ จนนำไปสู่การซื้อซ้ำและบอกต่อ ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดที่ทรงอานุภาพที่สุด
  • ทุกคนในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดี ส่งมอบสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์

วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ (วิทย์)


เจ้าของผลงาน  

หนังสือคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน หนังสือที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทฤษฎี และแบบฟอร์มการทำงาน โดยรวมถึงมุมมองแนวคิด เพื่อต่อยอดมาสู่การกระทำและการบริหารองค์กร ได้อย่างสำเร็จสุข 
 
การศึกษา

สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
สำเร็จปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำเร็จปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สำเร็จปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การทำงาน
อดีต เป็นผู้บริหารบริษัทเอกชน
ปัจจุบัน เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
ความเชี่ยวชาญ
วิทยากร ที่ปรึกษา และวินิจฉัยสถานประกอบการ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (key Performance Indicators: KPIs)
กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
Problem Solving and problem Decision Making
แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)
การลดต้นทุน (Cost Reduction)
การเพิ่มผลผลิต (Productivity)

วิทยากร
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TPA)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
บริษัทเอกชน

ที่ปรึกษาและวินิจฉัยสถานประกอบการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
บริษัทเอกชน


กิจกรรมเพื่อสังคม
ประธานที่ปรึกษา SMEs Alliance Center (SAC)
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ SAC Academy
ประธานนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10/3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประธานชมรมการจัดการอุตสาหกรรม (MBA NM Club) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้