ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กทม. เปิดตัวโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ก้าวสู่มหานครสีเขียว

 (27 ต.ค. 57) "สัญญา ชีนิมิตร" ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด “Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) เขตพระนคร 

ปลัดกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า ปัญหา “ขยะมูลฝอย และน้ำเสีย” นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับประเทศ สำหรับกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มีจำนวนมากถึง 10 ล้านคน ทำให้กรุงเทพมหานครจะต้องกำจัดขยะที่มีมากถึง 10,000 ตัน/วัน อีกทั้ง ปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง ที่เกิดจากชุมชน 

ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงเร่งดำเนินการ ด้วยการกำหนดนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียว หรือเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครได้เคยดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2552 – 2556 เพื่อให้ต่อเนื่องและมีความยั่งยืนในการจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ประกอบด้วย โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน และโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใส  โครงการทรัพย์ทวี-บุญทวีรีไซเคิลในสถานศึกษา และโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนในระดับย่านพื้นที่คลอง 6 ย่านคลองใน 7 เขต โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสียและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตนเอง ใช้หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) และกระบวนการ Zero Waste ร่วมกับการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปขยะมูลฝอยสู่การค้าเชิงพาณิชย์ให้เกิดขึ้นจริงในชุมชน

ในปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงใช้การถอดบทเรียนความสำเร็จที่ผ่านมาเพื่อนำมาต่อยอดและขยายผลทั้งในระดับชุมชน  ระดับย่านคลองใหม่อีก 6 ย่านคลอง ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต โดยใช้คลองเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมริมคลอง และขยายผลการจัดการขยะ น้ำเสียและสิ่งแวดล้อมสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น 16 แห่ง ประกอบด้วย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)  (2) ศูนย์บริการ-สาธารณสุข  (3) สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง  (4) ศาสนสถาน จำนวน 2 แห่ง (5) หมู่บ้านจัดสรร จำนวน 2 แห่ง  (6) อาคารสูงหรือคอนโดมีเนียม จำนวน 2 แห่ง (7) ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง  (8) ร้านอาหาร จำนวน 2 แห่ง  และ(9) สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง  นอกจากนั้น ในโครงการนี้จัดให้มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานชุมชนเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดการประกวดในระดับชุมชน  สถานศึกษา และสถานประกอบการ 

ปลัดกรุงเทพมหานคร  กล่าวในท้ายสุดว่า กรุงเทพมหานครหวังว่า นอกจาก จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้ว โครงการนี้จะช่วยให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยแนวคิด “เปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า” โดยการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้หลักการ 3R และ Zero Waste ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ  การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีการลดขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทั้งการจัดการน้ำเสียตั้งแต่ต้นทางอย่างเหมาะสมก่อนปล่อยทิ้ง รวมทั้งการปรับแต่งภูมิทัศน์ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนและองค์ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ให้สมกับ “มหานครสีเขียว”

 ข่าวสิ่งแวดล้อม

โครงการชุมชนน่าอยู่ แยกขยะถูกที่ ชุมชนสะอาด ชีวิตมีสุข ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ จ.ชลบุรี
การใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโยโลยีชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการควบคุมไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ด้วยพลังเยาวชน
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน
ปตท. เปิดตัวโครงการต้นแบบ Zero Waste ในสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทย
แฉโรงงานบำบัดทิ้งสารพิษลงน้ำ จ่ายเงินปิดปากจนท.อุตฯจ่อฟันนับสิบแห่ง
รมว.อุตสาหกรรมพอใจ13กิจกรรมระบายน้ำ สมุทรปราการโมเดลคืบหน้าร้อยละ80แล้ว
“สัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะ”
น้ำแข็งที่ Greenland ละลายเกือบหมดแล้ว
กรมชลฯคาดลุ่มเจ้าพระยา'เสี่ยงขาดน้ำ'Copyright © 2010-2013 All Rights Reserved.
บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
14/20 หมู่4 ซอยทุ่งมังกร1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร : +662-880-4744, +662-880-4787 โทรสาร : +662-448-5332 email : bci_contact@bcithailand.com